KARGO TANZİM

TANZİM YÖNETİMİ

Hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizden gelecek tazminat taleplerinde aşağıdaki prosedür uygulanır.

BAŞVURU:

Müşterinin, gönderinin çıkış veya varış yaptığı hizmet birimine(Şube/Acente) yada hizmet biriminin bağlı olduğu Bölge Müdürlüğü’ne yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Tazmin Talep Dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz.

Başvuru dilekçesinde bulunması gereken bilgiler:

 • Başvuru sahibinin ad-soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi
 • Tazmine konu gönderiye ilişkin gönderici ve alıcı ismi
 • (Varsa) Ambar Tesellüm Fişinin tarihi
 • Taşıma faturası bilgileri (Gönderi kodu/ Taşıma faturası numarası ve tarihi)
 • Gönderi içeriği hakkında bilgi, zararın hangi sebeple ve ne şekilde meydana geldiğine dair açık ve anlaşılır anlatımlar.
 • Talep edilen tazminat tutarı
 • Başvuru sahibinin banka hesap bilgileri (IBAN numarası)

Başvuru dilekçesine eklenmesi gereken belgeler;

 • (Varsa) Ambar Tesellüm Fişi fotokopisi
 • Taşıma faturası fotokopisi
 • Hasar/Zıya halinde gönderi içeriğinin değerini tevsik edici resmi nitelikte belge(fatura vb.),belge bulunmaması halinde emsal fatura, ticari gönderilerde ayrıca ürün sevk irsaliyesi
 • Geç teslimat gibi, somut eşya zararını içermeyen dolaylı zarar iddialarında dilekçedeki her bir iddiayı teşvik edici belgeler ile gönderi içeriğine dair teşvik edici belgeler.

(İstenen belgelerin müşterinin elinde bulunmaması halinde bu husus gerekçesiyle birlikte dilekçede belirtilir.)

İNCELEME:

1.Aşama: Şube/Acente tarafından bağlı bulunduğu Bölge Müdürlüğü’ne ulaştırılan başvuru dilekçesi için kayıt açılarak ön incelemeye alınır. Ön inceleme soncunda dilekçe veya eklerinde eksiklik görülmesi halinde müşteriden eksikliğin makul bir süre içinde giderilmesi istenir. Bölge Müdürlüğü başvuru kapsamına göre gerekli gördüğü hallerde yukarıda belirtilmeyen ek bilgi ve belgeleri de isteyebilir.

Eksik bilgi ve belgelerin müşteri tarafından ibrazı üzerine 2. aşamaya geçilir. Eksikliklerin müşteri tarafından makul bir sürede giderilmemesi halinde 2. aşamaya geçilmeden başvuru reddedilir.

2.Aşama: Zaiyat nedeniyle yapılan başvurularda gönderi için Türkiye çapında tüm Şube/Acente ve aktarma merkezleri nezdinde araştırma süreci başlatılır. Hasar/gecikme nedeniyle yapılan başvurularda çıkış biriminden varış birimine kadar gönderinin geçtiği tüm birimlerden kargonun geçiş bilgilerine dair görüş ve tutanaklar istenir.

SONUÇ:

Araştırma ve görüş isteme süreci tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüğü dosya üzerinden yaptığı inceleme sonucu olumlu veya olumsuz görüşüyle birlikte dosyayı Genel Müdürlük onayına gönderir. (Şirket talimatları gereği 1000 TL’nin altındaki tazmin dosyaları Genel müdürlük onayına sunulmaksızın Bölge Müdürlükleri tarafından nihai olarak sonuçlandırılır.).

Yukarıda istenen belgelerin eksiksiz olarak teslimi tazmin talebinin kabul edileceği anlamına gelmemektedir. Genel Müdürlük, araştırma sonucunda edinilen bilgi/belge, görüş ve değerlendirmeleri inceleyerek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, tazmin talebini kabul veya reddeder.

Tazmin talebinin kabul edilmesi:

Tazmin talebinin kabul edilmesi halinde, bireysel müşterilerden ibraname ve gider pusulası imzalaması, Vergi Usul Kanunu uyarınca faturaya tabi müşterilerden ibraname ve Point Taşımacılık ve Kargo Hizmetleri Ltd. Şti. adına tazmin faturası düzenlemesi istenir. İbraname ve gider pusulası örnekleri müşteriye imzalatılmak üzere ilgili Şube/Acenteye gönderilir.

İstenen belgeler düzenlenip imzalanarak müşteri tarafından Şube/Acenteye teslim edildikten sonra Bölge Müdürlüğü’ne gönderilir. Bölge Müdürlüğü tarafından ilgili belgeler sisteme eklendiğinde onaylanan tazmin bedeli Genel Müdürlük tarafından müşterinin Banka Hesabına yatırılır.

Tam tazminat ödenmesi halinde tazmine konu hasarlı gönderi müşteriden geri alınır.

Tazmin talebinin reddedilmesi:

Tazmin talebinin reddedilmesi halinde ilgili Şube/Acente tarafından müşteriye başvuru sonucu hakkında bilgi verilir.

Müşterinin tazmin sonucuna itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi düzenleyerek Şube/Acenteye vermesi gerekmektedir. İtiraz dilekçesi üzerine aynı prosedür uygulanarak tekrar değerlendirme yapılır.

(Şirketimizin kusurundan kaynaklanmayan haller ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatta belirtilen sorumsuzluk nedenlerinin varlığı halinde zarardan şirketimiz mesul değildir.

(Tazmin prosedürümüz gerek görülmesi halinde değiştirilebilecek olup, yapılan değişiklikler web sayfamızda yayınlanarak, yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.)